Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wniosek o zapewnienie dostępności

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062, zwanej dalej: ustawą), każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Starostwo Powiatowe w Raciborzu  o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej Starostwa, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 30 ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno - komunikacyjnej.

Informację o braku dostępności lub wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności (wniosek o zapewnienie dostępności).

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą,
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • osobiście: w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Raciborzu w godzinach 7.30-15.30 poniedziałek, środa, czwartek, 7:30 – 17:00 wtorek, 7:30 – 14:00 piątek, Plac Stefana Okrzei 4,
  47 – 400 Racibórz, lub
 • korespondencją pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4,
  47 – 400 Racibórz, lub
 • korespondencją elektroniczną na adres mailowy, z którego właściwością merytoryczną związany jest składany wniosek (odpowiednie adresy mailowe znajdują się w zakładce:  https://bip.powiatraciborski.pl/starostwo_powiatowe/kontakt.html , lub
 • poprzez ePUAP: /powiatraciborski/skrytka

Podmiot publiczny powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy podmiot publiczny nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę wnioski się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Wniosek o zapewnienie dostępności [ 1 ]
Wniosek o zapewnienie dostępności Wniosek o zapewnienie dostępności
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
22-03-30 12:27
Kura Szymon
25.47KB

Redakcja strony: Wniosek o zapewnienie dostępnościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 356