Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

Sprawozdania

Sprawozdania budżetowe

 • Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

                       Plan ......................................191.760,00 zł
                       Dochody wykonane ...........   41.203,20 zł

 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 - Porozumienia

                       Plan ..............................23.105,00 zł
                       Wydatki wykonane .....23.098,24 zł

 • Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej  jednostki  budżetowej za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 - Własne

                       Plan ...............................2.046.898,00 zł
                       Wydatki wykonane ......2.026.801,56 zł

Sprawozdania finansowe

 • Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014
 • Aktywa trwałe................................. .....2.274.503,90 zł
 • Aktywa obrotowe............................. ......212.954,06 zł
 • Razem aktywa................................. ...2.487.457,96 zł
 • Fundusz .......................................... ....2.210.196,56 zł
 • Zobowiązania krótkoterminowe ... ......188.605,51 zł
 • Fundusze specjalne (ZFŚS) ......... ........88.655,89 zł
 • Razem pasywa .................................. 2.487.457,96 zł
 • Należności na dzień 31.12.2014 .......... 73.949,00 zł
 • Zobowiązania na dzień 31.12.2014.... 188.605,51 zł

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2014

 • A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej.............. 32.062,51 zł
 • B. Koszty działalności operacyjnej.....................................................2.225.521,23 zł
 • C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)....................... - 2.193.458,72 zł
 • D. Pozostałe przychody operacyjne.............................................................. 720,30 zł
 • E. Pozostałe koszty operacyjne.................................................................. 6.420,24 zł
 • F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)...................... - 2.199.158,66 zł
 • G. Przychody finansowe ..................................................................................270,39 zł
 • H. Koszty finansowe............................................................................................. 0,00 zł
 • I.  Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)................... -2.198.888,27 zł
 • J.  Wynik zdarzeń nadzwyczajnych......................................................................0,00 zł
 • K. Zysk (strata) brutto (I+-J)................................................................ -2.198.888,27 zł
 • L. Podatek dochodowy..........................................................................................0,00 zł
 • M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
 •      oraz nadwyżki środków obrotowych......................................... .....................0,00 zł
 • N. Zysk (strata) netto (K-L-M)..............................................................-2.198.888,27 zł

Zestawienie zmian w funduszu sporządzony na dzień 31.12.2014

 • I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)...............................4.608.221,35 zł
 • I.1. Zwiększenie funduszu...................................................................2.085.899,80 zł
 • I.2. Zmniejszenia funduszu.................................................................2.285.036,32 zł
 • II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)...................................4.409.084,83 zł
 • III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-).................................-2.198.888,27 zł
 • IV. Nadwyżka dochodów, środków obrotowych...............................................0,00 zł
 • V. Fundusz (II+,-III-IV)............................................................................2.210.196,56 zł
 • Wzajemne zobowiązania na dzień 31.12.2013r. pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją..0 zł
 • Wzajemne należności na dzień 31.12.2013r. pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją.......0 zł
 • Wzajemne przychody  za rok 2013r. pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją ......... 3.100,00 zł
 • Wzajemne koszty  za rok 2013r.  pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją .............................0 zł
 • Wzajemne rozliczenia  pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją – Zmniejszenia funduszu 0 zł
 • Wzajemne rozliczenia  pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją – Zwiększenia funduszu ..0 zł

Redakcja strony: SprawozdaniaRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2548