Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu

Podstawy prawne

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. nr 256 z 2004 r., poz. 2572 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U.  nr 35, poz. 222);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 czerwca 2009 r.
  (Dz.U. 2009/99/828) w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego;
 • Uchwała Rady Powiatu w Raciborzu Nr IX/65/99 z dnia 29 czerwca 1999 roku  w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Praktycznego w Raciborzu, przy ul. Zamkowej 1.
 • Uchwała Nr XXXI/266/2001 Rady Powiatu w Raciborzu  z dnia 3 lipca 2001 roku w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Raciborzu, przy ul. Zamkowej 6;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz. U. 2003/132/1225) w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U 2003/132/1226) w sprawie ramowych statutów: publicznego centrum kształcenia ustawicznego, publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz publicznego centrum kształcenia praktycznego.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.12.2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U nr 244 poz. 1626 z późń. zm.);
 • Ustawa z dnia 5 czerwca1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.U z 2011 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 8 stycznia 1999 r. – przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (Dz.U nr 12, poz. 96 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobów działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz.U. 132/1225 z póżn. zm.);
 • Ustawa z dnia 06.01.2000 r. (Dz.U 2000/6/69, 2008/214/1345, 2010/107/1307, 182/1228, 2011/168/1004) o Rzeczniku Praw Dziecka;
 • Dokumenty dotyczące praw dziecka:
  a)    Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 1989 r.;
  b)    Europejska konwencja o wykonaniu praw dziecka uchwalona przez Radę Europy,
  c)    Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 r.;
  d)    Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych;
  e)    Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności;
 • art. 104§ l ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity z 1998 r. Dz. U.
   Nr 21, póz. 94,z późniejszymi zmianami)Redakcja strony: Podstawy prawneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2791