Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu

Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych
Katarzyna Król
ul. Grzonki 1
47-400 Racibórz
telefon: 32 415 31 36 wew. 334
adres e-mail:


Ochrona danych osobowych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

w Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu zgodnie z artykułem 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych               i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje Panią/Pana o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych:

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień”                    w Raciborzu, ul. Grzonki 1, 47-400 Racibórz, zwany dalej Domem, reprezentowany przez Dyrektora;

2)   Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych    z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbieranie jedynie             w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane;

3)   Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie: ustawy o pomocy społecznej, prawa pracy, ustawy o rachunkowości, zawartych umów cywilnoprawnych, ustawy prawo zamówień publicznych, a także Pani/Pana zgody;

4)   Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)      wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności do realizacji obowiązków związanych z profilem działalności Domu, a także realizacji obowiązków podatkowych i wymaganych ustawą o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

b)      podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy, której stroną jest Pani/Pana osoba, której dane dotyczą, przy czym koniecznym i zasadnym będzie przetwarzanie przez Administratora danych szczególnych kategorii w zakresie wynikającym z art.6 ust. 1 lit. b) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO,

c)      wypełnienia warunku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody,   w szczególności na przetwarzanie danych w jednym lub większej liczbie określonych celów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, dane  zebrane w ten sposób będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub do czasu uznania przez Administratora za zbędne.

5)      Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego zostały zebrane, dane mogą być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, w okresie wynikającym z rzeczowego wykazu akt obowiązującego w Domu oraz kategorii archiwalnej określonej szczególnymi przepisami, lub też okresie wynikającym  z zawartych umów.

Jednocześnie Administrator oświadcza, iż:

1)      dokłada wszelkich starań, aby chronić przetwarzane dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie;

2)      dane mogą być udostępniane jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

3)      Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w swoim imieniu;

4)      dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;

5)      podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast jeżeli podanie danych jest niezbędne na podstawie przepisu prawa lub w związku z realizacją umowy, to ich niepodanie spowoduje brak możliwości zawarcia umowy lub rozpatrzenia podania, spełnienia wniosku oraz świadczenia usług przez Administratora;

6)      jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, to przysługuje jej prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7)      osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jak również prawo do przenoszenia danych;

8)      Administrator danych nie stosuje „profilowania”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji i zainteresowań;

9)      Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą;

10)  w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia przez osobę, której dane dotyczą, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów prawa, ma ona prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,   ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Redakcja strony: Ochrona danych osobowychRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1544