Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" w Raciborzu

Deklaracja dostępności

Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie  w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.powiatraciborski.pl/dps/dane_dps.html

Daty publikacji i aktualizacji 

Data publikacji strony internetowej: 20.10.2012 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.01.2021 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: część dokumentów nie jest dostępnych cyfrowo, ponieważ zostały wytworzone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub zostały przekazane przed podmioty zewnętrzne i nie ma możliwości ingerencji w ich treść.

Oświadczenie sporządzono dnia 25 marca 2021r. Deklarację sporządzono  na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz   skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative

https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=976a3b05-426d-43b2-a7ba-0b53747af424, z którego wynika, że strona internetowa https://bip.powiatraciborski.pl/dps/dane_dps.html spełnia wymagania    w 86 %.

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa https://bip.powiatraciborski.pl/dps/dane_dps.html prowadzona jest przez Dom Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu. Serwis ten stanowi zbiór informacji publicznych związanych z działalnością naszego Domu. Kluczową dla nas kwestią jest, aby każdy internauta miał pełen dostęp do zamieszczanych informacji, a portal był zgodny  z międzynarodowymi wytycznymi dla dostępności treści internetowych. Dokładamy wszelkich starań, aby publikowane przez nas materiały były napisane w sposób prosty  i zrozumiały dla każdego użytkownika.

 W tym celu zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Przyciskiem „widok dla słabowidzących” można włączyć tryb wysokiego kontrastu.  W celu łatwiejszej nawigacji po serwisie możliwe jest korzystanie z funkcji „wyszukiwarka”.

Strona DPS oparta jest o strukturę nagłówkową, która umożliwia swobodne  poruszanie się po niej użytkownikom korzystających tylko z klawiatury.                          Jest to możliwe poprzez zastosowanie standardowych skrótów klawiszowych:
Tab i strzałki - przechodzenie między elementami nawigacji (np. menu, szukaj, drukuj)
Ctrl „+” - pomniejszanie czcionki
Ctrl  „-” - powiększanie czcionki
Enter - pobieranie załącznika na którym ustawiony jest tabulator i potwierdzanie wyboru przejścia do strony/opcji zaznaczonej tabulatorem
Ctrl + „P” - drukowanie otwartej karty

Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Król, adres e-mail: Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 415 31 36 wew. 334. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Wzór wniosku dostępny jest w zakładce Wnioski do pobrania.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia  z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Budynek Domu Pomocy Społecznej „Złota Jesień” przy ul. Grzonki 1 w Raciborzu

W budynku DPS „Złota Jesień” w Raciborzu znajduje się Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Dom”.

Do budynku DPS prowadzi jedno wejście główne bezpośrednio z parkingu. Do wejścia prowadzą schody. Istnieje możliwość skorzystania z podjazdu dla wózków inwalidzkich, który znajduje się  obok wejścia głównego. Przy wejściu funkcjonują drzwi szklane, automatycznie otwierane. Bezpośrednio za drzwiami znajduje się portiernia, będąca obszarem kontroli.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku znajduje się  w holu głównym (tablica informacyjna).  Na każdym piętrze znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Budynek DPS dostępny dla wszystkich osób, posiada windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych.  Drzwi do wind otwierają się automatycznie, w windach wbudowany jest sygnał alarmowy w przypadku zatrzymania lub zablokowania windy, zestaw głośnomówiący oznajmiający dane piętro.

Szerokość korytarzy oraz drzwi na wszystkich piętrach zapewnia swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

 Dostosowania wewnątrz budynku

W kaplicy znajdującej się w budynku DPS funkcjonuje pętla indukcyjna. W reszcie budynku DPS nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla, ani  głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku na poszczególne piętra można dotrzeć przy użyciu windy oraz schodami. Schody posiadają oznaczenia kontastowe. Oznaczenia kontrastowe wykonane są wzdłuż krawędzi pierwszego i ostatniego stopnia.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Przy budynku DPS znajduje się na parking, gdzie wyznaczono 1 miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych ograniczeniach

Na teren Domu można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

Redakcja strony: Deklaracja dostępnościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 875