Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia i aktualności

Informacja dla stowarzyszeń, fundacji oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier losowych (2018-12-21)

Szanowni Państwo,

ustawa z dnia 01 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723) nakłada na podmioty, tzw. „Instytucje Obowiązane”,
obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych
źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Zmienił się zakres instytucji
zobowiązanych, rozszerzając się na stowarzyszenia, fundacje oraz podmioty prowadzące
działalność w zakresie gier losowych, przez które rozumie się podmioty organizujące m.in.
loterie fantowe bez względu na formę prawną prowadzonej działalności.

W związku z powyższym, na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2) – 3) w związku z art. 2 ust. 1 pkt.
20) – 22) ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a
ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz art. 14a ustawy o fundacjach, Referat Promocji
i Rozwoju Powiatu, pełniąc w imieniu Starosty Raciborskiego, funkcję organu nadzoru nad
stowarzyszeniami i fundacjami zwraca się z prośbą o złożenie wyjaśnień w drodze
oświadczeń (według załączonego wzoru):

1. czy Państwa organizacja przyjmuje płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji,

2. czy Państwa organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych, przez które
rozumie się m.in. loterie fantowe.

Informację w formie pisemnego oświadczenia podpisanego przez osobę(y) umocowaną(e) do
działania w sprawach majątkowych zgodnie z zapisami statutu Państwa organizacji, należy
złożyć w Starostwie Powiatowym w Raciborzu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31
grudnia 2018 r.

Ponadto zobowiązani są Państwo do bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku
wystąpienia w Państwa organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub
przekraczającej równowartość 10.000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.
Niezastosowanie się do powyższego żądania skutkować będzie zastosowaniem sankcji,
wynikających z Rozdziału 13 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości wskazany jest kontakt z Piotrem Kielarem
inspektorem ds. sportu i promocji tel.(32) 45 97 309 lub e-mail:

Redakcja strony: Ogłoszenia i aktualnościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 278529