Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Szpital Rejonowy w Raciborzu

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
CENTRALA TELEFONICZNA – REJESTROWANIE ROZMÓW

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1) informujemy, że:
1.Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka  ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz ,  tel. 032-755 5000.
2.
Administrator Ochrony Danych, powołał Inspektora Ochrony Danych , dostępnego pod tel. 32 755 50 71  oraz adresem mailowym: iodo(at)szpital-raciborz.org
3.Dane osobowe osób kontaktujących się ze Szpitalem Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu (dalej: osoby kontaktujące się) przetwarzane są w celu prowadzenia bieżącej korespondencji, udzielania odpowiedzi na pytania, udzielania informacji o usługach Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz komunikowania się w innych sprawach, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. c i d ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) lub na podstawie zgody osoby kontaktującej się (art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO))
4.Dane mogą być udostępniane osobom upoważnionym, podmiotom przetwarzającym oraz podmiotom uprawnionym z przepisu prawa.
5.Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z terminami wyznaczonymi w przepisach prawa.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, może być jednak niezbędne dla realizacji celu.
9.Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 


KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW
KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016 Nr 119 poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz, tel. 032 - 755 5000.
2.Administrator Ochrony Danych, powołał Inspektora Ochrony Danych , dostępnego pod tel. 32 755 50 71  oraz adresem mailowym: iodo(at)szpital-raciborz.org
3.Dane osobowe pacjentów mogą być przetwarzane w następujących celach:
· Udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit c i h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).
· Weryfikacja uprawnień do uzyskania i rozliczanie zrealizowanych świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit c i h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).
· Komunikowanie się w sprawach związanych z koordynacją udzielania świadczeń, w tym między innymi dotyczących organizacji udzielania świadczeń, oceny samopoczucia pacjenta po udzieleniu świadczenia, na podstawie przepisów prawa art. 6 ust. 1 lit. c i d oraz art. 9 ust. 2 lit c i h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO).
· Wykonywanie innych czynności pomocniczych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, a także czynności związanych z utrzymaniem systemu teleinformatycznego, na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b, c i d oraz art. 9 ust. 2 lit. c i h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO), art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
4. Dane mogą być udostępniane:
· Podmiotom leczniczym współpracującym ze Szpitalem Rejonowym im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych
· Dostawcom usług technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają udzielanie świadczeń zdrowotnych i prowadzenie dokumentacji medycznej, w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom i serwisantom sprzętu medycznego, firmom kurierskim i pocztowym.
· Osobom upoważnionym do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i planowanych oraz udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz osobom upoważnionym do uzyskiwania dokumentacji medycznej.
· Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
· Organom władzy publicznej, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, organom samorządu zawodów medycznych oraz konsultantom krajowym i wojewódzkim, w zakresie niezbędnym do wykonywania przez te podmioty ich zadań, w szczególności kontroli i nadzoru.
· Podmiotom prowadzącym rejestry usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów;
· Szkołom wyższym lub instytutowi badawczemu do wykorzystania w celach naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
6. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Jesteście Państwo zobowiązani są do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak udzielenia świadczenia medycznego.
9. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

KLAUZULA INFORMACYJNA
MONITORING WIZYJNY


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE  z 2016 Nr 119 poz. 1) informujemy, że:
1.    
Administratorem Państwa danych osobowych jest Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka  ul. Gamowska 3, 47-400 Racibórz ,  tel. 032-755 5000.
2.    
Administrator Ochrony Danych, powołał Inspektora Ochrony Danych , dostępnego pod tel. 32 755 50 71  oraz adresem mailowym: iodo(at)szpital-raciborz.org
3.    
Dane osobowe w postaci wizerunku przetwarzane są w celu:
·        
zabezpieczenia obiektu i terenu Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu oraz bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
·        
zapewnienia możliwości stałej obserwacji pacjentów na podstawie przepisów art. 9 ust. 2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (RODO) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
4.    
Dane mogą być udostępniane osobom upoważnionym, podmiotom przetwarzającym, z którymi zawarliśmy odpowiednie umowy powierzenia oraz podmiotom uprawnionym z przepisu prawa.
5.    
Dane osobowe będą przechowywane przez okres maksymalnie 3 miesięcy lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
6.    
Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
7.    
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8.    
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją odmowy udostępnienia danych jest brak uprawnienia do przebywania na terenie Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu.
9.    
Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.


Redakcja strony: RODORejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 578