Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

Wolne stanowiska pracy

Ogłoszenia o pracę oraz wyniki naboru dostępne w plikach do pobrania:

 

Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

w Raciborzu

 Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu na podstawie art.11 Ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)

ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze-referent

w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu

 

I. Wymagania niezbędne

1.Obywatelstwo polskie.

2.Wykształcenie co najmniej średnie.

3.Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.

4.Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie.

5. Biegła obsługa komputera (Word, Excel ) oraz innych urządzeń biurowych.

6.Znajomość instrukcji kancelaryjnej.

7.Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta.

8.Brak przeciwwskazań do ciągłej pracy przy komputerze.

9. Nieposzlakowana opinia.

 

II. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. obsługa kancelaryjno-administracyjna sekretariatu

 2. prowadzenie spraw kadrowych pracowników w zakresie zleconym przez dyrektora Poradni,

 3. prowadzenie dokumentacji administracyjnej dotyczącej spraw klientów Poradni,

 4. odpowiedzialność za należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji oraz o prawidłowy obieg dokumentów,

 5. obsługa poczty elektronicznej.

III. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem

 1. 1.Znajomość zagadnień z zakresu:

 • ustawy o systemie oświaty,

 • ustawy Karta Nauczyciela,

 • ustawy Kodeks Pracy,

 • ustawy o pracownikach samorządowych,

 • ustawy o ochronie danych osobowych.

 1. Umiejętność porozumiewania się z ludźmi, dokładność, rzetelność.

 2. Dobra organizacja pracy, dyspozycyjność, gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji, umiejętność pracy w zespole.

 3. Wysoka kultura osobista.

 4. Redagowanie pism.

IV. Warunki pracy:

1. Wymiar etatu: pełny (8 godzin dziennie)

2.Miejsce pracy: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Raciborzu ul. Jana 14

 

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. List motywacyjny.

2. CV z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie danych Osobowych -Dz. U. Nr 133, poz. 883 z poźn.zm.).

3. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

4. Kserokopie świadectw pracy.

5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska referenta.

 

V. Forma i termin składania ofert:

 1. Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu przy ul. Jana 4, 47-400 Racibórz lub wysłać pocztą na adres Poradni z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko referenta"w terminie do dnia 02.07.2015. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 415 35 47. Oferty, które wpłyną do Poradni po upływie określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.07.2015r.

 3. Konkurs przeprowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora poradni.

 4. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP oraz na tablicy ogłoszeń w Poradni. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 Dokumenty aplikacyjne osób, które nie zakwalifikowały się do dalszego etapu rekrutacji będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

 

Racibórz 22 czerwca 2015 r.

 Dyrektor

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu

Łukasz Kandziora

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

na stanowisko REFERENTA

W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

 

 

Informuję, że w wyniku wstępnej rekrutacji na ww. stanowisko pracy, do następnego etapu zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Agnieszka Wacha

Racibórz

2.

Aneta Staroń

Racibórz

3.

Jolanta Zelmańska

Racibórz

4.

Elżbieta Rostek

Racibórz

5.

Anna Hełka

Rydułtowy

6.

Agnieszka Brzezińska

Racibórz

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu

 Łukasz Kandziora


 

W wyniku postępowania naborowego, na stanowisko referenta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Raciborzu została wybrana Pani Aneta Staroń z Raciborza.

 W ocenie komisji naborowej, Pani Aneta Staroń spełnia wszystkie niezbędne, jak również dodatkowe kwalifikacje oraz posiada szeroką wiedzę merytoryczną, niezbędną do pracy na w/w stanowisku.

Racibórz 14 lipca 2015 r.

Łukasz Kandziora

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

 w Raciborzu


 

 

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: Praca w Poradni Psychologicznej [ 2 ]
2011-12-08 - Konkurs na stanowisko księgowego.pdf 2011-12-08 - Konkurs na stanowisko księgowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 347
12-10-20 14:24
Kunicka Karolina
66.18KB
2011-12-18 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko księgowego.pdf 2011-12-18 - Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko księgowego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 381
12-10-20 14:24
Kunicka Karolina
50.33KB

Redakcja strony: Wolne stanowiska pracyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 4783