Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Raciborzu

Podstawy prawne

 

 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.-Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245.);

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245.);

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.);

 • Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 330, z późn. zm.);

 • Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn. zm.);

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. roku w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno- pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz.199)

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 223, poz. 1869 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U . z 2017 r. , poz. 1073);

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532 );

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpień 2017 r. roku w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635).

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2017 poz. 1616)

 • Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 595, z późn. zm.);

Redakcja strony: Podstawy prawneRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2430