Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach

Deklaracja zgodnosci

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony mowrudy.edupage.org

Dane teleadresowe jednostki:

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach

Ul. Szkolna 2

47-430 Rudy

tel: 32 4103006 adres

e-mail:

 

Data publikacji strony internetowej: 07.03.2011

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31.03.2022

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej: -niektóre funkcje na stronie działają za pomocą skrótów klawiszowych np. powiększenie, pomniejszenie. -podwyższony kontrast ,działa za pomocą skrótów klawiszowych. -niektóre dokumenty i pliki załączone zostały po otrzymaniu ich od innych instytucji na zasadach przyjętych w tych instytucjach.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności Data sporządzenia deklaracji 26.03.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 4103006. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna Budynki są piętrowe i częściowo podpiwniczone.

W budynkach brak windy oraz drzwi automatycznie otwieranych oraz brak dostosowań dla osób niepełnosprawnych . W budynkach brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Placówka posiada parking wewnętrzny, lecz nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Redakcja strony: Deklaracja zgodnosciRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 369