Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu

Kontrole

 

2022 rok

1. Zakres kontroli: kontrola prawidłowości realizacji projektu nr RPSL.11.02.03-24-0595/19, pn. "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w powiecie raciborskim - CKZiU nr 1 w Raciborzu, etap II" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Powiat Raciborski, pl. Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz
Instytucja kontrolująca:
 
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Termin kontroli:
 06.06.2022r. - 07.06.2022r.
Zalec
enia: Zobowiązuje się Realizatora przy dalszej realizacji projektu do przestrzegania zapisów § 5 ust. 3 UPP z dnia 14.10.2020 r. zgodnie z którym „Przetwarzający zobowiązany jest do informowania Administratora o każdym przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych, zarówno przez Przetwarzającego, jak i przez jego dalszych podwykonawców na każdym poziomie podzlecania, zakresie powierzonych danych oraz podmiocie przetwarzającym dane”. Powyższe znajduje również odzwierciedlenie w art. 28 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), zgodnie z którym „Podmiot przetwarzającynie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody administratora”. Ponadto w przypadku zawierania umów dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych należy przestrzegać zapisy art. 28 ust. 4 RODO w zw. z § 5 ust 4 UPP: „Jeżeli do wykonania w imieniu administratora konkretnych czynności przetwarzania podmiot przetwarzający korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, na ten inny podmiot przetwarzający nałożone zostają te same obowiązki ochrony danych jak w umowie lub innym akcie prawnym między administratorem, a podmiotem przetwarzającym”. W kwestii „nadmiarowego” zawierania umów dalszego powierzenia przetwarzania IZ RPO WSL zwraca uwagę, iż działanie nie znajduje potwierdzenia w faktycznym stanie tej sprawy i jest nie tylko niepotrzebne, ale może także wprowadzać w błąd stronę umowy co do zakresu odpowiedzialności IZ.
Sposób realizacji zaleceń: Realizator oświadcza, że przy dalszej realizacji projektu będzie się stosował do zapisów § 5 ust. 3 UPP z dnia 14.10.2020 r. zgodnie z którym „Przetwarzający zobowiązany jest do informowania Administratora o każdym przypadku powierzenia przetwarzania danych osobowych, zarówno przez Przetwarzającego, jak i przez jego dalszych podwykonawców na każdym poziomie podzlecania, zakresie powierzonych danych oraz podmiocie przetwarzającym dane”.

2. Zakres kontroli: weryfikacja danych pod kątem prawidłowego naliczania subwencji oświatowej w nowym Systemie Informacji Oświatowej
Instytucja kontrolująca:
 
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Termin kontroli:
 
 04.01.2022r.
Zalecenia:
 
Brak

2021 rok

3. Zakres kontroli: czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami fluorowanymi oraz gazami cieplarnianymi wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Instytucja kontrolująca: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu
Termin kontroli: 02.12.2021 r.
Zalecenia: 1. Dokonać udokumentowanego przeglądu oraz czynności konserwacyjnych hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych przy ul. Wileńskiej oraz Wojska Polskiego należących do spółki Wodociągi Raciborskie sp. z o.o., uwzględniający w szxczególności ciśnienie nominalne oraz wydajność nominalną. 2. Wykonać dostęp do elewacji budynku poprzez przycięcie drzew znajdujących się pomiędzy ul. Wileńską, która stanowi drogę pożarową, a ścianą budynku do wysokości nieprzekraczającej 3m. 3. Dokonać udokumentowanego przeglądu oraz czynności konserwacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Wileńskiej. 4. Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej system oddymiania bocznej klatki schodowej w budynku przy ul. Wileńskiej 6 oraz sprawność techniczną potwierdzić udokumentowanym przeglądem. 5. Zaktualizować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. 6. Udokumentować zapoznanie się pracowników z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną dla obiektu.

2. Zakres kontroli: kontrola planowa w Branżowej Szkole I Stopnia w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole.

Instytucja kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Katowicach
Termin kontroli:
 
29.01.2021 r.
Zalecenia:
 
Brak

1. Zakres kontroli: weryfikacja danych pod kątem prawidłowego naliczania subwencji oświatowej w nowym Systemie Informacji Oświatowej

Instytucja kontrolująca: Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Termin kontroli:
 
08.01.2021 r.
Zalecenia:
 
Brak

2019 rok

3. Zakres kontroli: weryfikacja danych pod kątem prawidłowego naliczania subwencji oświatowej w nowym Systemie Informacji Oświatowej
Instytucja kontrolująca:
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Termin kontroli:
11.12.2019 r.
Zalecenia:
Brak

2. Zakres kontroli: 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społęczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Instytucja kontrolująca:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku
Termin kontroli:
15.05.2019 r. - 10.06.2019 r.
Zalecenia:
Brak

1. Zakres kontroli: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.
Instytucja kontrolująca:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu
Termin kontroli:
29.03.2019 r.
Zalecenia:
Brak

.

Redakcja strony: KontroleRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1539