Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Raciborzu

Kontrole

2022 rok

1. Zakres kontroli: weryfikacja danych pod kątem prawidłowego naliczania subwencji oświatowej w nowym Systemie Informacji Oświatowej
Instytucja kontrolująca:
 
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Termin kontroli:
 
 04.01.2022r.
Zalecenia:
 
Brak

2021 rok

3. Zakres kontroli: czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych; postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami fluorowanymi oraz gazami cieplarnianymi wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.

Instytucja kontrolująca: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu
Termin kontroli: 02.12.2021 r.
Zalecenia: 1. Dokonać udokumentowanego przeglądu oraz czynności konserwacyjnych hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych przy ul. Wileńskiej oraz Wojska Polskiego należących do spółki Wodociągi Raciborskie sp. z o.o., uwzględniający w szxczególności ciśnienie nominalne oraz wydajność nominalną. 2. Wykonać dostęp do elewacji budynku poprzez przycięcie drzew znajdujących się pomiędzy ul. Wileńską, która stanowi drogę pożarową, a ścianą budynku do wysokości nieprzekraczającej 3m. 3. Dokonać udokumentowanego przeglądu oraz czynności konserwacyjnych instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Wileńskiej. 4. Doprowadzić do pełnej sprawności technicznej system oddymiania bocznej klatki schodowej w budynku przy ul. Wileńskiej 6 oraz sprawność techniczną potwierdzić udokumentowanym przeglądem. 5. Zaktualizować Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. 6. Udokumentować zapoznanie się pracowników z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego opracowaną dla obiektu.

2. Zakres kontroli: kontrola planowa w Branżowej Szkole I Stopnia w zakresie zgodności z przepisami prawa funkcjonowania monitoringu wizyjnego w szkole.

Instytucja kontrolująca: Kuratorium Oświaty w Katowicach
Termin kontroli:
 
29.01.2021 r.
Zalecenia:
 
Brak

1. Zakres kontroli: weryfikacja danych pod kątem prawidłowego naliczania subwencji oświatowej w nowym Systemie Informacji Oświatowej

Instytucja kontrolująca: Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Termin kontroli:
 
08.01.2021 r.
Zalecenia:
 
Brak

2019 rok

3. Zakres kontroli: weryfikacja danych pod kątem prawidłowego naliczania subwencji oświatowej w nowym Systemie Informacji Oświatowej
Instytucja kontrolująca:
Starostwo Powiatowe w Raciborzu
Termin kontroli:
11.12.2019 r.
Zalecenia:
Brak

2. Zakres kontroli: 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społęczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych.
Instytucja kontrolująca:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku
Termin kontroli:
15.05.2019 r. - 10.06.2019 r.
Zalecenia:
Brak

1. Zakres kontroli: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych. Postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi.
Instytucja kontrolująca:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu
Termin kontroli:
29.03.2019 r.
Zalecenia:
Brak

.

Redakcja strony: KontroleRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1423