Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

Wolne stanowiska pracy

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu   ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze głównego księgowego.
Określenie stanowiska urzędniczego i etatu:
Główny Księgowy w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu   
Wymiar czasu pracy – pełny etat. 
Rodzaj umowy – umowa o pracę na czas określony
Zatrudnienie od 5 listopada 2019 r.
Wymagania niezbędne:
Wymagania określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tj. Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.), w tym:
 ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
spełnia jeden z poniższych warunków:
ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,
jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacji uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:
znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej,
znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych,
znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,
znajomość przepisów podatkowych,
znajomość przepisów płacowych,
znajomość przepisów ZUS,
znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela,
znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych VULCAN, płacowych „Płatnik”, Besti@
znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej.,
umiejętność pracy w zespole, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność.
Wskaźnik niepełnosprawności. 
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu informuje, że w miesiącu wrześniu 2019 r. wskaźnik zatrudnienia w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu  osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie przekraczał 6%
Zakres wykonywanych zadań  na stanowisku:
Zadania główne  - zgodne  z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki budżetowej.
Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
Kontrola zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
Kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych.
opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, polityki rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych.
Opracowywanie planów dochodów i wydatków budżetowych jednostki.
Kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, dokonywanie przelewów.
Prowadzenie ewidencji finansowo – księgowej.
Sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych.
 Sporządzanie list wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia, o dzieło i innych.
Prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń z urzędem skarbowym (w tym Pit), zakładem ubezpieczeń społecznych, powiatowym urzędem pracy oraz z innymi instytucjami.
Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska.
Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Praca wykonywana będzie w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 Praca o charakterze biurowym, wymagająca kontaktu z interesantami (osobiście i telefonicznie) oraz z różnego rodzaju instytucjami. Praca przy komputerze, wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax. Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Praca w godzinach: od poniedziałku do piątku 7.00 - 15.00
Wymagane dokumenty:
List motywacyjny. CV z  opisem przebiegu pracy zawodowej.
Oryginał kwestionariusza osobowego.
Kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska
Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje  i wykształcenie zawodowe.
Oświadczenie o niekaralności.
Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i umiejętności.
Oświadczenie, ze kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz. 114).
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – wynikających z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 917), ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1260), zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać (w kadrach) lub przesłać w terminie do dnia 31  października 2019 do godz. 10:00 na adres:  Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ul. Gimnazjalna 3, 47-400 Racibórz  w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu ul. Gimnazjalna 3, 47-400 Racibórz  w dniu 31 października  2019 r. o godz. 11:00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 415 48 90.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez dyrektora szkoły. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Redakcja strony: Wolne stanowiska pracyRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2212