Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ogłoszenia i aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI (2019-02-25)


Starosta Raciborski informuje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Przekształcenie nastąpiło w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.).


JAKIE NIERUCHOMOŚCI PODLEGAJĄ PRZEKSZTAŁCENIU?

1. Przekształceniu podlegają jedynie nieruchomości zabudowane na cele mieszkaniowe tj. budynkami jednorodzinnymi lub wielorodzinnymi.

2. Nieruchomości muszą spełniać dodatkowe wymagania nałożone przez ustawę, takie jak:
      a) co najmniej połowę lokali w budynku wielorodzinnym stanowią lokale mieszkalne,
      b) na nieruchomości nie ma innych budynków i budowli wyłączających przekształcenie.

ZAŚWIADCZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU OTRZYMA KAŻDY UŻYTKOWNIK WIECZYSTY Z URZĘDU

1. Zaświadczenie wydane będzie w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia i przesyłane na adres ujawniony w ewidencji gruntów i budynków.

2. Zaświadczenie będzie ponadto przesłane do Sądu, który na tej podstawie ujawni w księdze wieczystej prawo własności gruntu oraz do Wydziału Geodezji celem ujawnienia w ewidencji gruntów i budynków.

CHCĘ OTRZYMAĆ ZAŚWIADCZENIE WCZEŚNIEJ CO MAM ZROBIĆ?

1. Zaświadczenie może być wydane na wniosek właściciela w określonych poniżej terminach jeżeli spełnione są wszystkie przesłanki przekształcenia nieruchomości, tj.:
      a) w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
      b) w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela lokalu uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu.

2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

 JAKA BĘDZIE WYSOKOŚĆ I ZASADY WNOSZENIA OPŁAT ZA PRZEKSZTAŁCENIE?

1. Opłaty za przekształcenie będą wnoszone przez okres 20 lat od dnia przekształcenia.

2. Opłata roczna za przekształcenie stanowi kwotę dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu.

3. Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.

 CHCĘ WNIEŚĆ OPŁATĘ JEDNORAZOWO CZY PRZYSŁUGUJE MI BONIFIKATA?

1. Bonifikata przysługuje wyłącznie osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym od opłat jednorazowych za przekształcenie udziałów w gruncie związanych z lokalami mieszkalnymi i gruntów pod budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.

2.Bonifikata wynosi 60% (co odpowiada 8 opłatom rocznym) w przypadku dokonania wpłaty opłaty jednorazowej w 2019 r. W każdym kolejnym roku bonifikata obniża się o 10%.

JAK UZYSKAĆ INFORMACJĘ O OPŁACIE JEDNORAZOWEJ, CZY MOGĘ OBLICZYĆ OPŁATĘ? 

1.  Wysokość opłaty jednorazowej za przekształcenie można ustalić we własnym zakresie. Jeżeli opłata dotyczy udziału związanego z lokalem mieszkalnym lub gruntem pod budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym to przysługuje 60% bonifikata. Opłata jednorazowa przy zastosowaniu 60% bonifikaty, odpowiada 8 opłatom rocznym za użytkowanie wieczyste. Bonifikata w takiej wysokości obowiązuje jeżeli właściciel dokona wpłaty w 2019 r.

2. Wysokość opłaty jednorazowej ustalana jest na wniosek. Po otrzymaniu zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie, w każdym czasie można zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego wniesienia opłaty w kwocie pozostającej do spłaty odpowiadającej iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu 20 lat.

3. W ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia zamiaru jednorazowej spłaty, właściciel gruntu otrzyma pisemną informację o wysokości opłaty jednorazowej.

4. Po dokonaniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej, organ w ciągu 30 dni wyda z urzędu zaświadczenie o wniesieniu opłaty, które właściciel gruntu załączy do wniosku o wykreślenie w dziale III księgi wieczystej wpisu roszczenia o opłatę. Od wniosku o wykreślenie wpisu Sąd pobiera opłatę stałą w wysokości:
      a) 250 zł – w przypadku wniesienia opłaty jednorazowej;
      b) 75 zł   - w pozostałych przypadkach.

 INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

1.W sprawach ustalenia opłat przekształceniowych stosuje się przepisy o pomocy publicznej. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia o przekształceniu.

2. W przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis (równowartość 200 000,00 euro w ciągu 3 lat), stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji.

3. Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres dłuższy niż 20 lat, tj. odpowiednio:
      a) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 1%,
      b) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 2%,
      c) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 3%.

4. W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia, o którym mowa wyżej przepisy o pomocy publicznej nie mają zastosowania.

 GDZIE UZYSKAĆ DODATKOWE INFORMACJE O PRZEKSZTAŁCENIU?

Informacje szczegółowe udzielane są w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy Placu Okrzei 4 oraz pod numerem telefonu 324597355. Stosowne wnioski oraz informacje zamieszczone zostały na stronie internetowej: http://bip.powiatraciborski.pl/  zakładka: Załatwianie spraw w urzędzie/Gospodarka nieruchomościami/Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

 

Redakcja strony: Ogłoszenia i aktualnościRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 290797